Kiev Shareware 2001 - А кто будет платить за ужин?
Kiev Shareware 2001 - А кто будет платить за ужин?. Только не я, только не я, только не я...
А кто будет платить за ужин?. Только не я, только не я, только не я...